Poskytované služby

Služby všeobecným praktickým lékařem

+

Poskytujeme primární péči všeobecným praktickým lékařem. Tato péče je poskytována  zejména na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Zdravotnické zařízení má uzavřenou smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami

Primární péče všeobecným praktickým lékařem je poskytována na základě registrace pacientů ve zdravotnickém zařízení. Pro registrované pojistěnce je  péče  poskytována bez omezení. Pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven a neregistrované pojištěnce  bez přímé úhrady je možno poskytnout pouze  neodkladnou péči. Ostatní péče a služby jsou poskytovany dle ceníku zdravotnického zařízení. Registrace v našem zdravotnickém zařízení je možná již od 14 let věku.

Služby pracovně lékařské péče

+

Česká republika je vázána Úmluvou Mezinárodní organizace práce (MOP) č 161 o závodních zdravotních službách ze dne 26. června 1985. V souladu s ratifikovanou Úmluvou a souvisejícími právními předpisy naše zdravotnické zařízení poskytuje služby pracovně lékařské péče. Tato služba je poskytována zejména na základě  smluvního vztahu se zaměstnavateli. V rámci pracovně lékařské péče provádíme prohlídky před nástupem do zaměstnání, vstupní, periodické, výstupní, mimořádné a následné prohlídky, prohlídky pracovišť, poradenskou činnost pro zaměstnance, zaměstnavatele, ale i pro zdravotnická zařízení zabývající se pracovně lékařskou péčí, a v neposlední řadě provádíme přednášky první pomoci pro zaměstnavatele. Posoudíme zdravotní stav zaměstnanců i fyzických osob pro účely svářečských průkazů, obsluhy tlakových nádob, výtahů, strojních a elektrických zařízení, řízení motorových vozidel, včetně vysokozdvižných vozíků, zaměstnanců pracující na noční směny atd. Prioritou zdravotnického zařízení je velmi dobrá znalost právních předpisů souvisejících s poskytováním pracovně lékařské péče, proto zaručujeme, že vykonávaná činnost vždy plně obstojí  před kontrolními orgány. Zdravotnické zařízení podle potřeby spolupracuje s klinikou nemocí z povolání, státním dozorem ochrany veřejného zdraví  nebo dalšími orgány. Jsme schopni zprostředkovat různá měření, podílet se na provedení biologických expozičních testů. V souvislosti s pracovní neschopností zaměstnanců posoudíme oprávněnost trvání dočasné pracovní neschopnosti, zda v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti  zaměstnanec se nestal dlouhodobě nezpůsobilým výkonu dosavadního zaměstnáníjsme schopni  se podílet na posouzení vhodných pracovních míst pro těhotné ženy. Aktuálně o provedené činnosti vždy vyhotovíme zápis, vystavíme lékařský posudek dle platné legislativy.

Služby posudkového lékařství

+

Třetí hlavní činností zdravotnického zařízení je poskytování služeb v oblasti posudkového lékařství. Tato činnost je poskytována na základě přímé úhrady. Poradíme Vám, zda Váš zdravotní stav odpovídá invalidnímu důchodu nebo jiným sociálním dávkám (výhodám), v případě oduznání invalidity nebo jiných sociálních dávek (výhod) vyplácených (poskytovaných) na základě zdravotního stavu posoudíme, zda má význam se odvolávat, posoudíme Váš zdravotní stav pro účely odvolacího řízení, pro státní organizace (soudy v občanskoprávním řízení, orgány činné v trestním řízení) komerční subjekty (například pojišťovny, zaměstnavatele), ale i pro fyzické osoby vypracujeme soudně znalecký posudek. Soudně znalecké posudky vypracovává MUDr. Tibor Vicsápi, lékař, který je zapsán v seznamu soudních znalců.